Siêu Thị Máy Chủ » RAID - CONTROLLER CARD » LSI

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • LSI MegaRAID SAS 9240-4i PCI-Express 2.0 6Gbps LP RAID Controller Card

  MSP: LSI00203;LSI00199

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID SAS 9260-4i PCI-Express 2.0 6Gbps LP RAID Controller Card

  MSP: LSI00197;LSI00201

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID SAS 9260DE-8i PCI-Express 2.0 6Gbps LP RAID Controller Card

  MSP: LSI00206

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID SAS 9260-16i PCI-Express 2.0 6Gbps RAID Controller Card

  MSP: LSI00208

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID SAS 9280-8e PCI-Express 2.0 6Gbps LP RAID Controller Card

  MSP: LSI00205

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID SAS 9280DE-8e PCI-Express 2.0 6Gbps LP RAID Controller Card

  MSP: LSI00207

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID SAS 9280-4i4e PCI-Express 2.0 6Gbps LP RAID Controller Card

  MSP: LSI00209

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID SAS 9280-16i4e PCI-Express 2.0 6Gbps RAID Controller Card

  MSP: LSI00210

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID SAS 9280-24i4e PCI-Express 2.0 6Gbps RAID Controller Card

  MSP: LSI00211

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID LSIiBBU08

  MSP: LSI00264

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID CacheCade Software Pack

  MSP: LSI00248

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID FastPath Software

  MSP: LSI00247

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID Recovery Software

  MSP: LSI00246

  Giá: Liên hệ

 • LSI SAS6160 Switch

  MSP: LSI00269

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID SafeStore Software

  MSP: LSI00245

  Giá: Liên hệ

 • LSI Spare Power Supply

  MSP: LSI00271

  Giá: Liên hệ

 • LSI 1U Mounting Tray

  MSP: LSI00270

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID SAS 9285-8e 8-Port ext., 6Gb/s SATA+SAS, PCIe 2.0, 1GB DDRIII cache RAID Controller Card

  MSP: LSI00284

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID SAS 9265-8i PCI-E 2.0 RAID Controller Card

  MSP: LSI00278

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID SATA 300-8X 8-Port internal 3Gb/s SATA, PCI-X, 128MB DDR cache RAID Controller Card

  MSP: LSI00005-F

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID SATA 300-4XLP 4-Port internal 3Gb/s SATA, PCI-X, 128MB DDR cache RAID Controller Card

  MSP: LSI00114,LSI00119

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID SATA 300-8XLP 8-Port internal 3Gb/s SATA, PCI-X, 128MB DDR cache RAID Controller Card

  MSP: LSI00042

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID SATA 300-8ELP 8-Port internal 3Gb/s SATA, PCI-E, 128MB DDR cache RAID Controller Card

  MSP: LSI00122

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID SAS 8344ELP 8-Port internal 3Gb/s SAS/SATA, PCI-E, 128MB DDR cache RAID Controller Card

  MSP: LSI00058,LSI00058-F,LSI00116

  Giá: Liên hệ

 • LSI Logic MegaRAID SAS 8480E PCI-E, 256MB DDR2 cache RAID Controller Card

  MSP: LSI00049-F

  Giá: Liên hệ

 • LSI Logic MegaRAID SAS 8408E, 8x internal SAS/SATA, PCI-E, 256MB DDR2 cache RAID Controller Card

  MSP: LSI00048,LSI00048-F,LSI00049,MRSAS8408E

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID SAS 8204XLP 4-Port internal 3Gb/s SAS/SATA, PCI-X RAID Controller Card

  MSP: LSI00131

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID SAS 8208XLP 8-Port internal 3Gb/s SAS/SATA, PCI-X RAID Controller Card

  MSP: LSI00109

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID SAS 8204ELP 4-Port internal 3Gb/s SAS/SATA, PCI-E RAID Controller Card

  MSP: LSI00132

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID SAS 8300XLP 8x SAS/SATA PCI-X, 128MB DDR cache RAID Controller Card

  MSP: LSI00115

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID SAS 8308ELP 8-Port internal 3Gb/s SAS/SATA, PCI-E, 128MB DDR cache RAID Controller Card

  MSP: LSI00051-F

  Giá: Liên hệ

 • LSI Logic MegaRAID SAS 84016E, 16x internal SAS/SATA, PCI-E, 256MB DDR2 cache RAID Controller Card

  MSP: LSI00137

  Giá: Liên hệ

 • LSI Logic MegaRAID SAS 8704ELP 4x internal SAS/SATA, PCI-E, 128MB DDR2 cache RAID Controller Card

  MSP: LSI00144

  Giá: Liên hệ

 • LSI Logic MegaRAID SAS 8708ELP 8x internal SAS/SATA, PCI-E, 128MB DDR2 cache RAID Controller Card

  MSP: LSI00141

  Giá: Liên hệ

 • LSI Logic MegaRAID SAS 8704EM2 4x internal SAS/SATA, PCI-E, 128MB DDR2 cache RAID Controller Card

  MSP: LSI00181

  Giá: Liên hệ

 • LSI Logic MegaRAID SAS 8708EM2 8x internal SAS/SATA, PCI-E, 128MB DDR2 cache RAID Controller Card

  MSP: LSI00180

  Giá: Liên hệ

 • LSI Logic MegaRAID SAS 8888ELP 8x SAS/SATA, PCI-E, 512MB DDR2 cache RAID Controller Card

  MSP: LSI00142,LSI00155

  Giá: Liên hệ

 • LSI Logic MegaRAID SAS 8880EM2 8x external SAS/SATA, PCI-E, 512MB DDR2 cache RAID Controller Card

  MSP: LSI00159

  Giá: Liên hệ

 • LSI SAS 9200-8e 2x 6Gbps external connetor, PCI-E Host Bus Adapter

  MSP: LSI00188

  Giá: Liên hệ

 • LSI SAS 9205-8e 2x 6Gbps external connetor, PCI-E Host Bus Adapter

  MSP: LSI00285

  Giá: Liên hệ

 • LSI SAS 9200-16e 4x 6Gbps external connetor, PCI-E Host Bus Adapter

  MSP: LSI00189

  Giá: Liên hệ

 • LSI SAS 9201-16i 4x 6Gbps internal connetor, PCI-E Host Bus Adapter

  MSP: LSI00244

  Giá: Liên hệ

 • LSI SAS 9201-16e 4x 6Gbps external connetor, PCI-E Host Bus Adapter

  MSP: LSI00276

  Giá: Liên hệ

 • LSI SAS 9211-4i 1x 6Gbps internal connetor, PCI-E Host Bus Adapter

  MSP: LSI00190,LSI00191

  Giá: Liên hệ

 • LSI SAS 9211-8i 2x 6Gbps internal connetor, PCI-E Host Bus Adapter

  MSP: LSI00194,LSI00195,

  Giá: Liên hệ

 • LSI SAS 9212-4i4E 2x 6Gbps connetor, PCI-E Host Bus Adapter

  MSP: LSI00192,LSI00193

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID LSIiBBU01

  MSP: LSI00184

  Giá: Liên hệ

 • LSI MegaRAID LSIiTBBU02

  MSP: LSI00185

  Giá: Liên hệ

 • TOP