Bảo hành

Bảo hành

Quy trình bảo hành

  • Khởi tạo yêu cầu bảo hành
  • Đã nhận sản phẩm
  • Đã gửi sản phẩm đến NCC
  • Đã nhận lại sản phẩm từ NCC
  • Đã trả hàng cho khách